Laulupeol osalejate liigid

Laulupeol on traditsiooniliselt kaks kontserti. 1. kontsert on nõudlikuma valikkooride kavaga ja 2. kontsert traditsiooniline laulupidu. Valikkoore palume end registreerida valikkooride liigina.

KOORID:

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette laulma.

Valikmudilaskoor (VMUK)
on 2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed, 5. klassi lapsed erandkorras. Siinkohal ei märgi sõna „valik“, mitte osalemist 1. kontserdil, vaid seda, et mudilaskoor peab tasemelt vastama vähemalt II-kategooria koorile.
Valikmudilaskoori koormuseks on mudilaskooride liigilaulud. Ühendkoori valikmudilaskoor ei laula.

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)
Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest, erandkorras võivad kooris laulda lauljad 10. klassist, kui neil ei ole võimalik laulda üheski vanema astme kooriliigis. Nooremad lapsed võivad lastekoori kuuluda. Lastekoor laulab 3-häälselt.

Lastekoor laulab avaühendkoori ja oma liiki. Lõpuühendkoor on lastekoorile valikuline.
Valiklastekoor laulab 1. kontserdil avaühendkoori- ja valiklastekoori repertuaari, 2. kontserdil lastekoori liigilaule. Lõpuühendkoor on valikuline.

Poistekoor (POK)
Poistekooris laulavad poisid 1. klassist kuni poiste häälemurdeni. Poistekoor laulab 2-häälselt.  Erandina võivad koorid, milles on 12-15 lauljat, laulda 1-häälselt.

Poistekoor laulab oma liigilaule, s.o – poiste- ja poistesegakooride laule.

Lõpuühendkoori poistekoor ei laula. Avaühendkoor on poistekoorile valikuline.

Poistesegakoor (POSK)
Poistesegakoor laulab 4-häälselt. Erandkorras võivad koolide poistesegakooridel olla vanemad lauljad, kes peavad valdavalt olema alla 25 aasta vanused.
Poistesegakooride koormus on poistekooride liigilaulud, ühendkoori avaplokk. Lõpuühendkoor on valikuline.

Poistesegakooride noormehed teretulnud laulma ka meeskooride liigi repertuaari. Arvestama peab, et lauljad peavad osalema sel juhul ka meeskooride eelproovides.  

Meeskoor (MEK)
Meeskooride koormus on meeskooride liigilaulud ning ava- ja lõpuühendkoor.

Valikmeeskoor (VMEK)
Valikmeeskooride koormus on meeskooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, ühendkoor ning valikkooride laulud.

Naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)
Naiskooride koormus on naiskooride liigilaulud, ühendkoor; valiknaiskooridel lisaks valikühendkoori- ja valiknaiskoori laulud 1. kontserdil.

Segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)

Segakooride koormus on segakooride liigilaulud, ühendkoor; valiksegakooridel lisaks valikühendkoori- ja valiksegakooride laulud 1. kontserdil.

Segakooride mehed on teretulnud laulma ka meeskooride (ja valikmeeskoori) liigirepertuaari.
Segakooride naised on teretulnud laulma ka naiskooride (ja valiknaiskooride) liigirepertuaari.
Arvestama peab, et lauljad peavad osalema ka nende liikide eelproovides. 

ORKESTRID:

Sümfooniaorkestris peab olema vähemalt 12 mängijat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette mängima.
Puhkpilliorkestris peab olema vähemalt 8 mängijat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette mängima.
Orkestrid mängivad oma liigirepertuaari. Koondorkestrit ei ole.