Rahvamuusikapeo osaleja infoRAHVAMUUSIKAPEOL OSALEVAD LIIGID

Rahvamuusikapeole on teretulnud igas vanuses pillimängijad. Et tegemist on üldpeoga, ootame eriti täiskasvanud osalejaid. Osalejal on võimalik valida kandle, lõõtspilli, torupilli, viiuli, koondorkestri ning esimest korda ka hiiu kandle, karmoška ja mandoliini liikide vahel.

Hiiu kannelde liiki on oodatud kõik, kel mänguvõtted selged ja oskus pilli iseseisvalt häälestada. Peol mängitakse lugusid D-duur ja d-moll helistikes.

Kannelde liiki on oodatud kõik põhilised kandletüübid: D- ja G-duuri väikekandled (6–15- keelsed), G-duuri rahva-, küla- ja päkarauakandled, kromaatilised kandled (sh basskandled). Mängitakse kõik koos.

Karmoškade liiki on oodatud kõik karmoškamängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus. Peol mängitakse lugusid G-duur ja e-moll helistikes.

Lõõtspillide liiki on oodatud kõik lõõtspillimängijad. Repertuaar on eelkõige eesti ehk teppo- tüüpi pilli keskne, aga teretulnud on ka teist tüüpi (diatoonilised ja bisonoorsed) lõõtspillid. Mängitakse D-, G- ja C-duur helistikes.

Mandoliinide liiki on oodatud kõik mandoliinimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus. Teretulnud on ka mandoolad, oktavmandoliinid, mandotšellod, mandobassid (väljakujunenud koosseisude juures ka muud basspillid), piccolomandoliinid jm.

Torupillide liiki on oodatud kõik torupillimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus.

Viiulite liiki on oodatud kõik viiulimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus.

Koondorkestri liiki on oodatud erinevad koosmängukollektiivid, kuid peamiselt rahva- ja naturaalpillidest koosnevad segakoosseisud ning ka üksikpillimehed, kes soovivad osaleda vaid koondorkestris. Repertuaar sobib mängimiseks nii diatoonilistel kui ka kromaatilistel pillidel.

SEMINARID

I repertuaariseminar kollektiivide juhendajatele ja kõigile üksikmängijatele toimub 2024. aasta kevadel. Kollektiivide juhendajad registreeruvad seminaridele laulu- ja tantsupeo registris juhi andmete alt, üksikmängijatele jagavad infot liigijuhid. Repertuaariseminar on õppeprotsessi oluline osa ning seetõttu on nii üksikmängijatel kui  kollektiivi juhtidele seminaril osalemine kohustuslik. Ka teised kollektiivi liikmed on seminaridele teretulnud. I repertuaariseminaris arutame repertuaari ühiselt läbi.

II repertuaariseminar toimub 2024. aasta sügisel. II repertuaariseminaril saame päriselt kokku ning mängime repertuaari liigijuhtide juhendamisel läbi.

EELPROOVID JA ETTEMÄNGIMINE

Eelproovid toimuvad liikide kaupa kahel korral 2025. aasta kevadel. Täpsem eelproovide ajakava ilmub peo lähenedes 2024. aasta sügisel. Mõlemad eelproovid on kõigile peole registreeritud mängijatele kohustuslikud. Kui on mõjuva põhjusega puudujaid, siis tuleb sellest  liigijuhti esimesel võimalusel enne esimese eelproovi algust informeerida. Mõlemas eelproovis osalenute arv on aluseks peole akrediteerimisel.

Ettemängimine toimub teises eelproovis. Suuremad kollektiivid esinevad üldjuhul eraldi; üksikmängijate ja väiksemate koosluste puhul on liigijuhil õigus mängijaid liita. Ettemängivate koosseisude järgi kontrollitakse ja fikseeritakse lõplik mängijate arv peol ning see on aluseks ka rahvamuusikapeole akrediteerimisel. Koosseisude suurused on aluseks mängijate mahtumisel lavale.

Ettemängimist hindab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vastava liigi juht ja 2 loomingulise meeskonna liiget. Kollektiivi esinemise hindamisel võetakse arvesse mängija(te) tehnilist taset, traditsioonitundlikkust, repertuaari valdamist ja koosmänguoskust, aga ka väljenduslikkust, lavalist olekut ja mängurõõmu. NB! Ettemängimisel esitatakse kõik lood peast.

Komisjon hindab lugusid ja kriteeriume eraldi, millest moodustub koondhinne. Peole pääsemise aluseks on kollektiivide koondhinnetest lähtuvalt tekkinud pingerida. Ettemängimisel saavutatud tulemusi antud rahvamuusikapeo protsessis muuta ei ole võimalik. Ettemängimiste tulemused koos lühikese tagasisidega antakse igale kollektiivile teada läbi LTP registri hiljemalt mais 2025. Peole pääsenud kollektiivide nimekiri esitatakse laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt mais 2025.

PEOLE AKREDITEERIMINE

Rahvamuusikapeole akrediteerimine toimub juunis 2025. Iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides proovides ja kontserdil. Liigijuhil on õigus kollektiiv või mängija rahvamuusikapeolt eemaldada, kui ei osaleta liigi- ja koondproovides.

PEO NÄDAL

Rahvamuusikapeo liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad neljapäeval 03. juulil 2025. Rahvamuusikapeo kontsert algab reedel, 4. juulil 2025 Vabaduse väljakul kell 14.00. Rahvamuusikapeo proovide ajagraafik avaldatakse ELT SA kodulehel 2025. aasta mais.

OLULINE TEAVE

Sõltuvalt olukorrast jätab korraldaja endale õiguse teha peo korralduses ja ajakavas muudatusi.

Kollektiivi puhul vastutab kontaktisik esitatud andmete õigsuse ja uuendamise eest LTP registris. Lisaks tutvustab ta protsessi käigus ettetulevaid muudatusi kollektiivi liikmetele.

Üksikmängijad vastutavad oma saadetud andmete õigsuse eest ja uuendavad neid vajadusel meili teel: rahvamuusika@laulupidu.ee .