XXI tantsupeo info väliskollektiividele

XXI tantsupeole on väga oodatud välismaal tegutsevad eesti kollektiivid, kuna 2025. aasta tantsupeol moodustatakse eesti kollektiividest välismaal eraldi rühmaliik nimetusega ÜLEILMA. Tegemist on kunstilise juhi kontseptsioonist lähtuva kunstilise otsusega ning see puudutab ainult 2025. aastal toimuvat tantsupidu.

XXI tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ütleb, et lähtuvalt XXI tantsupeo lavastuslikust kontseptsioonist on sel korral suurimaks uudiseks varasemast erinev lähenemine rühmaliikide jaotusele. Eesti on jagatud erinevateks piirkondadeks ja tantsijate peole kandideerimine toimub seekord piirkonna põhiselt. „Seega tantsupeo liigid moodustuvad lisaks traditsioonilistele üle-eestilistele liikidele, piirkondade põhiselt,“ rõhutab Reimann ning lisab: „Loodame, et selline muudatus tugevdab kogukonna ühtekuuluvustunnet. Piirkonniti ollakse ühise eesmärgi nimel väljas ja iga tantsija jaoks on seega oluline et just oma piirkond säraks ja silma paistaks. See on samuti hea võimalus välja tuua paikkondlikke erisusi nii tantsus, muusikas kui rahvarõiva eripäras,“ ütleb pealavastaja.

TANTSUPEO OSAVÕTUTINGIMUSED EESTI KOLLEKTIIVIDELE VÄLISMAAL  

Eesti laulu- ja tantsupidude traditsioon on katkematult kestnud rohkem kui 150 aastat. Selle aja jooksul on Eesti jõudnud vabaks riigiks saada, oma vabaduse II maailmasõja keerises pooleks sajandiks uuesti kaotada ning 1991. aastal taas iseseisvuda. Ent laulu- ja tantsupeod on oma põhialustelt püsinud ikka muutumatuna, kandes muusika ja tantsu kõrval ajast aega edasi usku Eesti edasikestmisse ning armastust eesti keele ja meele vastu.   

Traditsiooniliselt toimuvad Eestis üleriigilised laulu- ja tantsupeod kümne aasta jooksul neljal korral – vaheldumisi toimuvad üldlaulu- ja tantsupeod ning noorte laulu- ja tantsupeod.

2025. aastal toimub tantsupidu 21. korda. Tantsupeo olulised osad on neli identset kontserti ja esinejate rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule.  

Tantsupidudel on viimastel aastatel osalenud ka eesti kollektiivid väljastpoolt Eestit, kes on ka sel korral peole oodatud. Lähtudes 2025. aasta üldtantsupeo kontseptsioonist, tantsivad need kollektiivid seekord tantsuväljakul eraldi liigina ja esitavad vaid neile loodud repertuaari. 


XXI tantsupeole on oodatud välismaal tegutsevad eesti tantsukollektiivid.
Eesti kollektiivideks välismaal loetakse kollektiive, kelle tegevuse põhieesmärke on eesti keele ja eestluse hoidmine, säilitamine ja areng ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamine eesti kogukondades välismaal. Peol osalemise täpsemad tingimused on kirjeldatud allpool.

2025. aasta XXI tantsupeol moodustavad eesti kollektiivid välismaalt rühmaliigi nimetusega ÜLEILMA. Üleilma liigi juht on Agne Kurrikoff-Herman.

ÜLEILMA RÜHMALIIGID, KOOSSEISU SUURUSED JA REPERTUAAR 

Rühmaliigid ja väljakutöö aluseks olevate koosseisude suurused :

Segarühm (8 segapaari)
Naisrühm (12 naist)
Pererühm (8 täiskasvanut ja 8 last)

Suuremate või väiksemate koosseisude korral suhtleb liigijuht kollektiiviga eraldi.

Repertuaar 

Segarühmad – M. Paulus “Üleilma kokku”, A. Raudkats “Tuljak”
Naisrühmad – M. Paulus ja A. Kurrikoff-Herman “Üleilma kokku”
Pererühmad – M. Paulus “Üleilma kokku” 
Peo finaaltants kõikidele rühmaliikidele

OSALEMISE TINGIMUSED

 • Eesti kollektiivide välismaal registreerimine on lõppenud.
 • Kollektiivi juht soetab tantsupeo õppematerjalid (tantsukirjelduste raamatud, tantsude saatemuusika e-fonogrammid).

* Õppematerjalide hinnad selguvad jaanuaris 2024.
* Õppematerjale saab tellida veebruaris 2024 külaliskollektiivide kuraatori vahendusel.
* Tasuda saab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolt esitatud arve alusel.
* Õppematerjalide kulud koos õppematerjalide saatmiskuluga ei kuulu tagastamisele.

 • Kollektiivi juht osaleb tantsupeo repertuaari seminaril Zoomi keskkonnas veebruaris 2024Info seminari kohta saadame pärast registreerimise lõppu.
 • Kollektiiv omandab rühmaliigile ette nähtud repertuaari ja esitab videosalvestise kunstilisele toimkonnale veebruaris 2025.
 • Peole registreerumine ei taga osalemist peol. Otsuse kollektiivi osalemise kohta peol teeb tantsupeo kunstiline toimkond hiljemalt märtsis 2025.
 • Peole akrediteeritud kollektiiv osaleb tantsupeo liigi- ja koondproovides ning etendustel ja rongkäigus.
 • Kollektiiv saadab oma esmase liikmete nimekirja koos andmetega (nimi, sünnikuupäev) veebruaris 2025;
 • Kollektiivi lõplik liikmete, sh juhendajate arv koos lisaandmetega (nimi, sünnikuupäev) tuleb saata pärast positiivset otsust peol osalemise kohta märtsis 2025.


Abiks õppimisel 

 • Kollektiivi juht osaleb tantsupeo repertuaari seminaril Zoomi keskkonnas veebruaris 2024.
 • Väljaku jooniste seminar tantsupeol osalevate kollektiivi juhtidele toimub Zoomi keskkonnas mais 2025.
 • Kollektiivi juhil on lisaks võimalik:
  • osaleda koos kodu-Eesti tantsuõpetajatega II seminaril “Õpetajalt õpetajale” 12.–14. august 2024;
  • osa saada tantsupeo esitluskontserdist novembris 2024.

Peol osalemisest

Peol osalemise eeldus on kunstilise toimkonna otsus.

Peo korraldaja tagab kollektiivile lõunasöögi välisööklates peonädalal, s.o üks lõunasupp päevas, sh taimne supp.
Peo korraldaja tagab käepaelad peopaikadele pääsemiseks.
Peo korraldaja määrab vastavalt laste- ja noortekollektiivide suurusele täiskasvanutest saatjate arvu.
Laste- ja noortekollektiivil on võimalik kaasa võtta akrediteeritud saatjad (s.t saatja, kes saab käepaela ja toitlustuse välisööklates). Saatjate arv on peo korraldaja poolt piiratud.

Kollektiiv peab organiseerima ja finantseerima enda Eestisse sõitmise reisikulud, majutuskulud, toitlustuskulud (v.a välisööklates lõunasöök) ning muud nimetamata osalemisega seotud tingimused ja kulud.

Tantsupeo nädal 30. juunist kuni 6. juulini 2025

 • Liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad 30. juunil.
 • Neli identset tantsupeo etendust toimuvad Kalevi Keskstaadionil.
 • 5. juulil toimub rongkäik ja laulupeo esimene kontsert.
 • 6. juulil toimub laulupeo teine kontsert.
 • Tantsijad kannavad tantsupeo etendustel ja rongkäigus pidulikke stiliseerimata eesti rahvarõivaid.
 • Töökeel on tantsuväljakutel eesti keel.
 • Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides proovides ja etendustel.

Oluline info 

XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike või kohalike omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest. 

Kollektiivi kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja kollektiivi alaealiste liikmete lapsevanematele.  

 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustes muudatusi ja täiendusi. 

Eesti kollektiivid välismaal registreerimise ja osalemise tingimuste lahutamatu osa on avalduse dokument.  

Lisainfo:

Repertuaar

Agne Kurrikoff-Herman
Üleilma liigijuht
agne@laulupidu.ee

Tehniline infovahetus 

Eneli Vaasna 
väliskollektiivide kuraator
visitors@laulupidu.ee